Bookmark:
RSS 1.0     RSS 2.0

Tổng số lần xem: 2317 - Tổng số hồi đáp: 1
Posted By: KietNA on 07/01/2016 20:38:33


Phiên bản thứ 2: giai điệu phức tạp hơn.

Link:

https://youtu.be/atNa1FNP9sc

Trở về đầu

Posted By: KietNA trên 06/01/2016 12:19:53


Dùng style đặc biệt, được làm cho bài này (style do người ta chia sẻ, trên internet).

Lời tiếng Anh.

Link:

https://youtu.be/TmNCe5wo4tY

 

20/05/2019